Dokumenty základní školy

Obsah

Základní škola

Logo čtyři spojená srdce

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Školní vzdělávací program (ŠVP) je kurikulární dokument, který je vytvářen pedagogickými zaměstnanci každé školy v České republice. ŠVP je schvalován a vydáván ředitelem příslušného zařízení a musí být veřejně přístupný.

Ozubená kola s šipkami

Organizační řád školy

Organizační řád školy je vydán v souladu se zněním vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a vzdělávání, a v návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s přihlédnutím k dalším zákonným a podzákonným normám (pracovní řád, zákoník práce, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů aj.). Organizační řád informuje o struktuře školy jejímu postavení a o základních údajích o organizaci...

skolni_rad-201x300

Školní řád základní školy

Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole - práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy.

omluvenka

Omluvení žáka z výuky

Nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce žáka. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 pracovních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

Logo čtyři spojená srdce

Organizace školního roku 2023/2024

Termíny prázdnin, termíny výcviků, škola v přírodě atd.

rokobr

Program školního roku 2023/2024

Termíny prázdnin, termíny výcviků, škola v přírodě atd.

Družina

Budík na knihách

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu školní družiny, stanoví režim školní družiny ....

Obecné

gdpr

Informace ke zpracování osobních údajů ZŠ a MŠ Praskačka

Základní škola a mateřská škola Praskačka, jako správce osobních údajů, zpracovává údaje potřebné k vedení dokumentace školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím ...

skolzakon

Školský zákon 561/2004 Sb.

Upravuje předškolní, základní,střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen „vzdělávání“)uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

Výroční zprávy