Omluvení žáka z výuky

Nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce žáka.

Obsah

Omluvení žáka z výuky

Nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce žáka. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
nejpozději do 3 pracovních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:
a) telefonicky do kanceláře školy, písemně třídnímu učiteli,
b) osobně třídnímu učiteli.

Každá omluva musí být zapsána v omluvném listu žákovské knížky žáka. Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonného zástupce, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.