Školská rada základní školy

Školská rada

Školská rada při Základní škole v Praskačce byla zřízena k 1.1.2006 a má 6 členů. Dva členy jmenuje zřizovatel školy, dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy a dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků. Viz volební řád.

Školská rada je podle § 167 zákona číslo 561/2004, školského zákona, orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové školské rady

Jméno

Email

Telefon

Jmenován za

Mgr. Martina Burdová

školské zařízení

Eva Věcková

školské zařízení

Mgr. Pavla Myslíková

rodiče žáků

PharmaDr. Denisa Martinová

rodiče žáků

Ing. Ilona Kučerová

zřizovatel

Ing. Pavel Capek

zřizovatel

Zápisy ze zasedání školské rady

Volby členů školské rady

Práva a povinnosti školské rady dle § 168 zákona číslo 561/2004, školského zákona

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodářství
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy