Historie školského zařízení

Historie školství v Praskačce

V roce 1724

Byla otevřena první škola s jednou třídou v domku č. 29 Jana Štěrby. Do té doby se do školy nechodilo a proto také bylo málo těch, kteří uměli číst a psát.

Malovaný obrázek budovy základní školy z pohlednice

V roce 1848

Otevřena nová škola v č.p. 31. V této době byla již školní docházka povinná. První učitel p. Labský – vysloužilý voják.

V roce 1855

Otevřena již v pořadí třetí škola v č. 54. Tuto školu již navštěvovaly děti z obcí

Praskačka, Urbanice a Vlčkovice. Měla dvě třídy.

černobílá fotografie praskačské budovy číslo popisné 54

V období mezi dvěma válkami

byla organizace školy velmi proměnlivá. V letech 1939 až 1940 fungovala škola dokonce jako pětitřídní, kdy žáci z Kuklen museli docházet do školy v Praskačce i šestým až osmým rokem. Vzrůstající počet žáků a zájem obce o školu podnítil občany z Praskačky o pokus k založení vlastní měšťanské školy již v roce 1931. Z této myšlenky ale v roce 1933 definitivně sešlo.

Od roku 1951 do roku 1974

byl ředitelem školy Miroslav Pácal (s přestávkou 3 let, 1963 až 1966, kdy jmenovaného zastupoval Rudolf Chalupa). V době jeho působení vzrostla úroveň sociální a zdravotní péče o žáky, kteří začali jezdit na horské školy. Pod jeho vedením se žáci také aktivně věnovali sportu. Došlo též k podstatným údržbám školní budovy.

V roce 1974,

po zrušení školy v Sedlici se rozšířil školní obvod. Do školy v Praskačce začaly docházet i děti ze Sedlice, Krásnice, Hubenic a Žižkovce. V témže roce byla jmenovaná ředitelkou školy Iva Paličková. Od roku 1947 do roku 1974 působily na škole kromě výše uvedených pánů Miroslava Pácala a Rudolfa Chalupy paní učitelky Drahomíra Žáková, Stanislava Rejmánková, Emílie Opletalová, Filoména Želoudková, Zdena Třísková, Dagmar Pešátová, Alena Smejkalová a Zdena Švorcová.
V roce 1974, kdy pan ředitel Pácal odešel do důchodu, se stala ředitelkou školy paní Iva Paličková. Škola opět doznala dalších vylepšení. Na místo starých kamen, kde bylo často nutné přiložit ruku k dílu, byla škola vybavena novým vytápěním, a to akumulačními kamny. Určitě to potěšilo všechny, nejvíce však asi paní školnici, které odpadla práce s uhlím. Fotografie praskačské hlavní ulice s budovou školy

V roce 1988

se s velkým ohlasem slavilo sté výročí založení školy. Sešlo se zde mnoho bývalých žáků školy a významných hostů, aby zavzpomínali na doby minulé. Celý den byl pro všechny účastníky připraven bohatý program.

V roce 1991,

se ředitelkou školy stala paní Mgr. Zdeňka Kissová, za jejího vedení se v přízemí školy vybudovala školní tělocvična, která byla velmi potřebná, neboť hlavně z časových důvodů bylo problematické využívat místní sokolovnu.
V roce 1995 nastoupila na místo ředitelky školy Mgr. Libuše Bydžovská (později Ježková). Bylo to období ne zcela jednoduché, neboť školička právě procházela rozsáhlou rekonstrukcí do dnešní podoby. Firma KPM vybudovala zcela moderní objekt odpovídající současným trendům škol. Přibyla školní jídelna, která dříve byla mimo školní budovu. Ve druhém podlaží nově vznikla mateřská škola, která do té doby sídlila v objektu vráceném v rámci restituce.

V dnešní době

Zřizovatelem dnešního školského zařízení je obec Praskačka a vzniklo zřizovací listinou z roku 2001, kdy přešlo do samostatné právní subjektivity a stalo se příspěvkovou organizací. Do školy docházejí děti z Praskačky, spádových obcí Sedlice, Urbanice, Vlčkovice, Žižkovec a v posledních letech i děti z Hradce Králové. Školské zařízení se snaží o co nejlepší práci s dětmi, ale je také aktivní ve veřejném životě jmenovaných obcí svou účastí a pořádáním různých akcí v rámci mimoškolní činnosti.
Škola je nyní čtyřtřídní se dvěma odděleními školní družiny. Vyučují zde plně kvalifikovaní učitelé, což ne každá malotřídní škola může říci. V odpoledních hodinách mají děti možnost se realizovat v mnoha kroužcích rozmanitého zaměření.
V roce 2015 nastoupila na místo ředitelky školy Mgr. Adriana Gajová. Ve škole se dále rozvíjí program pro nadané děti, pokračuje v nadstandardním hudebním a pěvěckém vzdělaní a nezapomíná se ani na atletiku a týmové sporty.Malovaná pohlednice s budovami praskačského kostela, školy a sokolovny

Škola se snaží být otevřenou institucí, a proto umožňuje veřejnosti, aby mohla nejen v době vyhlášení Dne otevřených dveří, navštívit školu. Podívat se nejen na vnitřní prostory , ale nahlédnout i do hodin. Přátelský a blízký vztah pedagogů a rodičů se velmi kladně odráží v celkové atmosféře školy.

O dění v našem školském zařízení vás budou již podrobněji informovat tyto webové stránky a odkazy na nich umístěné.

Zdroj: https://www.praskacka.cz/historie-obce