Třídy

Třída Sluníčko

Lenka Voltrová, DiS. – třídní učitelka

Martina Picková, DiS. – třídní učitelka

Třída Klubíčko

Bc. Jana Klazarová – třídní učitelka

Jana Černohlávková – třídní učitelka

Ve třídě Sluníčko děti mají v prostorné třídě k dispozici šest koutků, kde jsou soustřeďovány námětově podobné hračky, hry a didakticky zacílené činnosti. V jedné části třídy jsou pomůcky a hračky zaměřené na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchové vnímání, předmatematických představ a námětové hry. V druhé části třídy jsou pomůcky na rozvoj fyzické zdatnosti, konstruktivní hry a interaktivní tabule, kterou též děti využívají k výuce. Podnětné prostředí pro hru a práci umožňuje dětem činnost si vybrat, pracovat ve skupině s dalšími dětmi či individuálně; být v koutku tak dlouho, jak potřebuje. Touto metodou jsou děti vedeny k samostatnosti a spolupráci ve skupině. Děti se rovněž učí dodržovat pravidla vzájemného soužití. Například respektovat počet dětí, který je v koutku dán (děti si zavěšují kroužek se svojí značkou na háčky a ostatní tak vidí, zda je již koutek obsazen) a po dokončení činnosti si po sobě uklidit.

Ve třídě Klubíčko budou postupně implementovány některé prvky pedagogického systému Marie Montessori (Jedna z učitelek v roce 2002 – 2003 vystudovala roční vzdělávací kurz akreditovaný MŠMT a získala „Český národní Montessori diplom pro práci s dětmi od 3 do 9 let Montessori metodou“.)

Něco o pedagogickém systému Marie Montessori zde …

Ve školním roce 2019/2020 došlo v mateřské škole ke stavebním úpravám. Třída Klubíčko byla propojena s ložnicí, čímž došlo k jejímu plošnému rozšíření. Třídu tak může navštěvovat více dětí a pracovat zde mohou dvě učitelky.

Třída je rozčleněna na pět oblastí:

1) Praktický život, sebeobsluha

V této oblasti se děti budou moci věnovat aktivitám běžného života například nabírání lžící, naběračkou, kleštičkami; přesýpání různých druhů potravin, přelévání vody, šlehání, zametání, šroubování, leštění zrcátka, zapínání knoflíků, zipu; česání vlasů,… Činnosti povedou děti k rozvoji koordinace oka a ruky, jemné motoriky, pozornosti, udržování pořádku, ke zpřesňování a zjemňování pohybů apod.

2) Smysly

Zde si děti v rámci různých aktivit budou rozvíjet koordinaci oka a ruky, sluchovou diferenciaci, vnímání velikosti, posloupnosti, barev, tvarů, vůní atd.

3) Jazyk

Pomocí obměňovaných pomůcek se děti budou věnovat aktivitám předcházejícím

čtení a psaní.

4) Matematika

Matematika je všude kolem nás… Děti budou objevovat čísla, tvary, pojmy, množství,…

5) Svět, který mě obklopuje

Děti budou prostřednictvím pomůcek poznávat svět lidí, zvířat, rostlin, planetu Zemi, přírodní jevy