5.4.2024 Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

Cream And Green Creative Welcome To New School Flyer (1)

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Termín a čas zápisu: 5. 4. 2024, 14 – 17 hodin
Místo zápisu: Základní škola a mateřská škola Praskačka

K zápisu se dostaví:

 • děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
 • pokud je věk dítěte k 31. 8. 2024 5 let, může být přijato, je-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé a doloží-li zákonný zástupce dítěte příslušná vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře

Vyplňování žádostí o přijetí:

 • Žádosti o přijetí naleznete na webové stránce školy – zde.
 • Žádost o předčasné přijetí naleznete na webové stránce školy – zde.

Vyplňování žádostí o odklad:

• Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky (v tom případě nevyplňuje žádost o přijetí).
• Žádosti o odklad naleznete na webové stránce školy – zde.
• Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

Žádost o přijetí a odklad lze odevzdat:

 • osobně u zápisu – tento způsob preferujeme
 • prostřednictvím datové schránky: p56mgsd
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!): info@zspraskacka.cz
 • doporučeně poštou: Základní škola a mateřská škola Praskačka, Praskačka 60, 503 33 Praskačka
 • osobním předáním v ředitelně školy

Kritéria přijímání k povinné školní docházce

 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy
 • dítě s trvalým pobytem mimo příslušný školský obvod, v případě cizinců s místem pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod

Příslušný školský obvod ZŠ: Praskačka, Sedlice, Žižkovec, Vlčkovice, Krásnice

Pro školní rok 2024/2025 bude přijímáno cca 15 žáků. V případě přijetí žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků § 16 zákona č. 561/2004 Sb., bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy. V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem (ředitelkou) školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

K zápisu si prosím připravte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí
 • rodný list dítěte
 • doklad totožnosti zákonného zástupce s uvedeným trvalým pobytem
 • doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od údaje v dokladu totožnosti ZZ

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • Ředitelka školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte v zákonné lhůtě 30 dnů a zveřejní rozhodnutí na webových stránkách školy
 • Seznam přijatých žáků bude zveřejněn anonymizovaně na základě přidělených registračních čísel
 • V případě přijetí na jinou základní školu žádáme rodiče o včasné stažení žádosti, kterou podali v naší škole.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení

Pro radu nebo pomoc se obraťte na paní ředitelku Mgr. Adrianu Gajovou – 725 159 171.
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků proběhne – středa 19. 6. 2024 v 16.30 hod.