Úvod » Základní škola » OPVVV

22. 10. 2021

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

 

Základní škola a mateřská škola Praskačka je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Cíle:
 

odrážka

rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, základnímu a střednímu vzdělávání – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

odrážka

zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

odrážka

zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích

odrážka

zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

odrážka

zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

odrážka

zvýšení kvality vzdělávání

odrážka

snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce

odrážka

podporovat zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství

odrážka

zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy