Úvod » Klub nadaných žáků

17. 02. 2020

V Klubíku...

Mensa

PPPoradna HK

Objevitelské soboty

 

 

Klub nadaných žáků - Klubík

Máte pocit, že vám doma dřímá talent? Že je vaše dítko velmi zvídavé, zasypává vás neustálými otázkami proč? Jak to funguje? Chtěli byste poradit?

Můžete se obrátit buď přímo na paní učitelku základní školy Praskačka - Ing.Mgr. Helenu Fikarovou nebo se můžete obrátit na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Hradci Králové. V naší škole funguje vedle běžných vzdělávacích programů pro žáky a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami také vzdělávací program pro podporu nadaných dětí.

Charakteristika vyučovacího předmětu Klub nadaných žáků

Předmět je založen na základě novely ŠZ od 1. září 2016, § 16 zákona o vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných. V průběhu školního roku 2017/18 byl na základě konzultace s PPPHK a ČŠI zaveden Klub nadaných žáků. Potřeba vzdělávání nadaných žáků je nezbytná pro vyvážený a zdravý vývoj společnosti. Nadaní se předmětům a činnostem věnují ve studijní skupině, která vzniká vynětím nadaných žáků z kmenových tříd napříč ročníky. To jim umožňuje kontakt, sdílení a spolupráci s podobně nadanými jedinci. Na zbývající předměty zůstávají se svou třídou.

Naším cílem je motivovat a zprostředkovat snahu projevit v určitých oblastech výjimečné výkony či výsledky. Fungování klubu byla vyčleněna dvouhodinová dotace. Do klubu jsou vybíráni žáci na základě pedagogické diagnostiky, která slouží jako podklad pro posouzení nadání v PPPHK. Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Cílem Klubu nadaných žáků je podpora nadání ve všech oblastech lidské činnosti. Práce a podpora nadání je důležitá nejen pro realizaci a pozdější uplatnění onoho nadaného jedince, ale má velký přínos i pro společnost. Je prokázáno, že potenciál, který není využíván, může ztrácet na kvalitě, nebo i dokonce zaniknout. Cílem Klubu je snaha rozvíjet jeho intelekt, tvořivost, motivovat k učení, k produktivitě myšlení a dát možnost projevit se v oblasti, ve které dosahují žáci výjimečných výkonů a výsledků. Vhodnými metodami pro rozvoj nadaných žáků jsou divergentní úlohy, metody kritického myšlení, kreativní myšlení, abstraktní úlohy, zkušenostní učení a další. Obsah vzdělávání je přizpůsoben navrhovaným opatřením PPP každého ze žáků. V rámci dvouhodinového bloku se věnujeme projektovému vyučování.

Vzdělávací obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT, navazuje na vnitřní potřebu mimořádně nadaných žáků po hlubokém poznávání různých oblastí okolního světa. Výuka je realizována prostřednictvím krátkodobých či dlouhodobých tematicky zaměřených projektů. V 1. pololetí se témata projektů zpracovávají ve skupině, následuje etapa individuálních projektů, případně se zpracovává téma v menších skupinkách podle zvoleného tématu.

Práce na projektech neprobíhá pouze ve škole, důležitá bude i domácí příprava, spolupráce s rodiči i spolužáky.   Předmět rozvíjí kognitivní a afektivní složky žákovy osobnosti prostřednictvím studia a zpracovávání informací z různých oblastí. Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech. Žáci se učí samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích.

V 1. – 5. ročníku se vyučuje předmět 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech může být zařazena jako vyučovací blok, například při exkurzi nebo besedě.